Duke parë të dhënat e kurseve të ofruara nga universitetet, konsorciumi identifikoi disa kufizime kritike:

Shpërndarja

Kurset janë të shpërndara në kohë dhe vendodhje. Kohëzgjatja e një kursi mbi “Njohuritë e të dhënave” varion nga 1 javë në 1 semestër ose 1-2 vite si diplomë masteri. Kurset organizohen në formën e leksoneve ballë për ballë, ose përmes platformave të internetit.

Heterogjeniteti

Silabuset e kurseve janë të ndryshme. Edhe pse profili i data literacy shpesh lidhet me kompetencat në vizualizimin e të dhënave, analizat statistikore apo machine learning, në çdo kurs u këto makro tema kanë peshë të ndryshme. Si rezultat, nuk ka një profil homogjen të komptencave të data literacy.

Mungesa e kualifikimit

Nuk ekziston një sistem kualifikimi i njohur në nivel europian në lidhje me edukimin mbi data literacy dhe profesionin e kësaj fushe.

Analizë e pamjaftueshme

Nevojat e tregut të punës nuk janë analizuar mjaftueshëm. Është mëse e qartë që ende nuk ekziston një debat serioz midis akademisë dhe bizneseve mbi këtë temë.
Objektivat e përgjithshëm të projektit rrjedhin nga sfidat e identifikuara nga analiza e nevojave, të cilat kanë rezultuar si më poshtë:

Përcaktimi

Të kuptuarit se cfarë do të thotë për një person se cfarë do të thotë të ketë aftësi për të lexuar të dhëna, jo vetëm si punonjës, por edhe si një individ aktiv në shoqëri.

Hartimi

Hartimi dhe zhvillimi i kornizave didaktike novatore në lidhje me edukimin mbi data literacy duke pasqyruar pikëpamjet dhe nevojat e akademisë dhe tregut të punës.

Inkurajimi

Inkurajimi I një kulture të data literacy ndërmjet qytetarëve europianë.

Aftësimi

Aftësimi i studentëve të diplomuar në leximin e të dhënave, në mënyrë që të jenë të suksesshëm në tregun e punës dhe aktivë në shoqëri.